จำนวนคนเข้ามาดูเกรดรวมทั้งสิ้น   232063    ครั้งSunday 18 November 2018

ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

   1) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลักโดยไม่ต้องกรอกภาคเรียน
   2) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ให้กรอกรหัสนักศึกษา และภาคเรียนให้ตรงตามที่ต้องการตรวจสอบ
   3) ถ้ารายวิชาใดไม่มีผลการเรียนให้นักเรียน-นักศึกษา ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน

 

รหัสประจำตัวนักศึกษา :
ภาคเรียน :
      หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับแผนกทะเบียนอีกครั้ง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 4 พฤษภาคม 2561      [ออกจากระบบ]
งานวัดผลและประเมินผล

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร 054-710962